top of page

5. באסם התבואה, ד״ר באומן, מישקה וצמד המהפכנים דנים בהמשך המסע לבאזל. עגלת החציר צרה מלהכיל את כולם....ובאשר לעגלת החציר שלשמה הרחקתם והגעתם עד לכאן, המשיך טוביה בדבריו, ובכן, צר לי לאכזב אתכם, ידידיי, אך אין בידנו שום אפשרות להשאילה כעת, שכן עונת קציר החיטים בעיצומה והעגלה עמוסה לעייפה בשקי תבואה ובשאר סחורות חקלאיות. עם הנץ החמה וקריאת שמע של שחרית, יוצאים אבי ואנוכי בנסיעה איטית לאורכו של נהר הריין, בדרכנו אל סוחר החיטה היהודי מר רוזנטל אשר נמצא בשוק הסיטונאי של העיר באזל. השוק הסיטונאי של העיר באזל? תהו יחדיו בפליאה ד״ר באומן ומישקה. אם כן, ודאי נוכל להצטופף בין שקי התבואה והסחורה החקלאית, הפצירו בטוביה. ז'אן ז'אק וז'אן פול מיהרו גם הם להכריז כי ישמחו לחלוק את עגלת המשא לצדם של ד״ר באומן ומישקה, בין שקי התבואה והסחורה החקלאית. מבין אני שיש חשיבות רבה מאין כמותה להגעה של כולכם לעירבאזל עם אור ראשון, אך ראשית אצטרך לדון בכך עם אבי, ענה טוביה. ובכל מקרה, עליי לבשרכם כי עגלת החציר עמוסה לעייפה וצרה מלהכיל מספר נוסעים כה רב.Comentarios


bottom of page